Artikel 1: Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtnemer: Coolcards, gevestigd te Rhoneweg 2 te Amsterdam (1043 AH), ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 65253310.
 2. Opdrachtgever: de partij die een overeenkomst met Opdrachtnemer aangaat, aan Opdrachtnemer een opdracht verstrekt of aan wie Opdrachtnemer een offerte heeft doen toekomen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
 3. Overeenkomst c.q. opdracht: elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, conform het bepaalde in de overeenkomst en/of opdrachtbevestiging.
 4. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de Opdrachtnemer.

Artikel 2: Toepassing

 1. Deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever, van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer gesloten overeenkomsten.
 2. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Opdrachtgever beschikbaar gesteld.
 3. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke productvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de Opdrachtgever zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overig in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Opdrachtnemer en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 5. Indien Opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3: Offertes

 1. Alle offertes, aanbiedingen en prijsopgaven zijn geldig gedurende dertig (30) dagen, tenzij in de aanbieding uitdrukkelijk anders is vermeld. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Opdrachtnemer gedaan, zowel mondeling als schriftelijk, zijn vrijblijvend. Onder offertes worden mede verstaan eventuele bijlagen.
 2. Bij samengestelde prijzen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
 3. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 4. Het aanbod bevat een volledige omschrijving van de aangeboden producten. Als de Opdrachtnemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de Opdrachtnemer niet.
 5. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Opdrachtgever duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 • ·de prijs inclusief belastingen;
 • ·de eventuele kosten van aflevering;
 • ·de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • ·de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 4: Totstandkomen van overeenkomsten

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Opdrachtgever van het aanbod.
 2. Indien de Opdrachtgever het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de Opdrachtnemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de Opdrachtgever de overeenkomst ontbinden.

Artikel 5: Wijziging in de opdracht

 1. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht door of namens de Opdrachtgever, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de Opdrachtgever extra in rekening gebracht. Veranderingen in de opdracht, die tot lagere kosten leiden, geven geen aanleiding tot het in rekening brengen van een lager bedrag dan is overeengekomen.
 2. Veranderingen in een reeds verstrekte opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen levertijd wordt overschreden.

Artikel 6: Prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

Artikel 7: Garantie

De Opdrachtnemer staat er 90 dagen voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 8: Levering en uitvoering

 1. De Opdrachtnemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering van bestellingen van producten. Het risico van beschadiging en-/of vermissing van producten is tot het moment van bezorging voor Opdrachtnemer.
 2. De Opdrachtnemer zal het product binnen 30 dagen leveren. Mocht door onvoorziene omstandigheden het artikel niet binnen deze periode leverbaar zijn, dan zal Opdrachtnemer Opdrachtgever daarvan schriftelijk op de hoogte brengen. Na het verstrijken van deze 30 dagen kan Opdrachtgever de overeenkomst zonder kosten ontbinden en krijgt hij het eventueel al betaalde aankoopbedrag terug, uiterlijk binnen 30 dagen. Opdrachtgever kan aangegeven dat een vervangend artikel ook een optie is, waarna Opdrachtnemer een vervangend product zal leveren.
 3. De levering van producten in het buitenland kan langer duren dan een levering in Nederland. De kosten die voor een verzending naar een adres in het buitenland in rekening worden gebracht, worden vooraf aan Opdrachtgever medegedeeld.
 4. Het product wordt verzonden naar het adres dat door Opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk indien blijkt dat dit adres niet klopt.

Artikel 9: Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 werkdagen.
 2. Opdrachtnemer is gerechtigd om voor de aflevering voldoende zekerheid voor de betaling te verlangen en afwerking van de opdracht te staken indien deze zekerheid niet kan worden gegeven. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Opdrachtgever van rechtswege onmiddellijk en zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
 3. Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt zal de Opdrachtgever over het factuurbedrag een rente in rekening worden gebracht overeenkomend met de wettelijke rente. Delen van maanden worden voor de berekening van deze rente in aanmerking genomen als volle maanden.
 4. Het eigendom van goederen en rechten blijft aan Opdrachtnemer en gaat pas over op de Opdrachtgever op de dag waarop deze de verschuldigde hoofdsom, renten, kosten en schadevergoedingen ter zake van alle geleverde goederen en diensten zal hebben en voldaan.
 5. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke met betrekking tot de invordering van de door de Opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde bedragen, zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer wijst erop dat de inhoud van de webwinkel met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Indien door Opdrachtnemer geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot hetgeen onder de garantie is geregeld.
 2. Indien Opdrachtnemer een gebrekkig product of dienst heeft geleverd en aansprakelijk wordt gesteld voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid beperkt tot herstel of vervanging van het product, dan wel terugbetaling van de koopprijs.
 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor:
 4. misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de Opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens.
 5. fouten of tekortkomingen van door of namens de Opdrachtgever ingeschakelde derden.
 6. gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers. Opdrachtnemer draagt geen enkele (overige) aansprakelijkheid voor diensten geleverd door derde partijen.
 7. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor aan hem toerekenbare, directe schade. Onder directe schade wordt enkel verstaan:
 8. redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 9. de eventuele redelijke kosten noodzakelijk om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, mits Opdrachtnemer voldoende in de gelegenheid is gesteld een gebrek te verhelpen;
 10. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 11. Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor alle overige dan voornoemde schade, zoals indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, verminkte of vergane materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 12. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor schade uit hoofde van een overeenkomst of van een jegens de Opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad is beperkt tot het factuurbedrag dat op het uitgevoerde gedeelte van de opdracht betrekking heeft, met dien verstande dat dit bedrag te allen tijde is beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het voorkomend geval aan Opdrachtnemer uitkeert.
 13. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

Artikel 11: Overmacht

 1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Ziekte in het bedrijf van Opdrachtnemer of van derden daaronder begrepen. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen.
 2. Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 3. Voorzover Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 12: Verzuim Opdrachtgever

 1. De Opdrachtgever wordt zonder nadere aankondiging geacht toerekenbaar in verzuim te zijn als hij één of meerdere verplichtingen uit de overeenkomst of deze voorwaarden niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.
 2. Opdrachtnemer heeft in het de gevallen van lid 1 het recht na sommatie en/ of gerechtelijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 3. Bij surséance van betaling of faillissement van de Opdrachtgever is Opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst zonder ingebrekestelling te ontbinden middels buitengerechtelijke verklaring. Op dat moment zullen alle geleverde en niet betaalde goederen worden teruggenomen.

Artikel 13: Annulering door de Opdrachtgever

Indien de Opdrachtgever de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert is hij gehouden aan Opdrachtnemer alle voor de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten te vergoeden. Dit onverminderd het recht van Opdrachtnemer op vergoeding wegens winstderving en de uit de annulering voortvloeiende kosten, schaden en interessen.

Artikel 14: Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 werkdagen aan Opdrachtnemer te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever wordt geacht het product volledig te hebben aanvaard.
 2. Bij de Opdrachtnemer ingediende klachten worden zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen 14 dagen beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Opdrachtnemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Opdrachtgever een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 4. Klachten, vragen of opmerkingen kunnen kenbaar gemaakt worden via: patrick@coolcards.nl.
 5. Indien een klacht gegrond wordt bevonden en dienaangaande tijdig is gereclameerd door de Opdrachtnemer, zal de Opdrachtnemer het product vervangen of repareren.

Artikel 15: Overige bepalingen

 1. Door de afname van de producten van Opdrachtnemer verbindt Opdrachtgever zich aan de Privacyverklaring.
 2. Op de overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is altijd het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 4. Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Opdrachtnemer.